Záznam o průběhu výběrového řízení na pozici POSTDOKA v rámci projektu OPVK „Personální rozvoj výzkumných týmů“ reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0054

Realizační tým se bezprostředně po zahájení realizace projektu začal zabývat přípravou a vyhlášením výběrového řízení na obsazení pozice POSTDOC. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 13. 7. 2012 a inzerát vyzývající k účasti byl zveřejněn na následujících místech:

  • webové stránky Ústavu přístrojové techniky – www.isibrno.cz v sekci Volná místa
  • nástěnka u vrátnice Ústavu přístrojové techniky
  • webové stránky Technického týdeníku – www.technickytydenik.cz
  • webové stránky Akademie věd - http://www.cas.cz/kariera/index.html
  • Vývěska Informačního systému Masarykovy univerzity – is.muni.cz/auth/vyveska
  • nástěnka děkanátu FEKT Vysokého učení technického v Brně

Seznam uchazečů, kteří se přihlásili do výběrového řízení:

Uchazeč č. 1:

Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D.

přihlášku s životopisem a seznamem publikační činnosti za posledních pět let předal osobně Ing. Janě Staňové dne 25. 7. 2012

Dne 17. 8. 2012 skončila lhůta pro podání přihlášky do tohoto výběrového řízení. Do řízení byla podána jedna přihláška (viz výše). Dne 20. 8. 2012 byla doručená přihláška se všemi souvisejícími dokumenty prostudována a vyhodnocena mentorem Ing. Ondřejem Čípem, Ph.D. a garantem projektu (vedoucí oddělení Koherenční optiky) doc. Ing. Josefem Lazarem, Dr. Hodnotitelé v této první fázi hodnocení posoudili kvalifikační předpoklady uchazeče a naznali, že uchazeč splnil předepsané parametry a lze jej doporučit k osobnímu pohovoru před hodnotící komisi.

Dne 21. 8. 2012 převzal uchazeč Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D. pozvání na přijímací pohovor v termínu 28. 8. 2012 od 14.10 hodin.

Hodnotící komise se sešla dne 28. 8. 2012 v 14.00 hodin a byla garantem projektu seznámena s předloženou přihláškou a dalšími dokumenty a po krátkém zhodnocení těchto materiálů komise jednohlasně konstatovala, že je možné přejít ke konkrétnímu hodnocení uchazeče.

Hodnotící komise se uchazeče dotazovala především na dosavadní akademickou kariéru, problematiku zpracování magisterské a dizertační práce, zkušenosti získané při zahraničních stážích a představu o dalším profesním rozvoji v oboru fotoniky, optoelektroniky a femtosekundových laserů na Ústavu přístrojové techniky. Komise se přitom zaměřila především na zjištění skutečností, které přímo nevyplývají z předložených dokumentů náležících k přihlášce uchazeče. Část rozhovoru byla vedena v anglickém jazyce.

Hodnotící komise se po rozhovoru s uchazečem shodla na přidělení bodů jednotlivým kritériím a výpočet finálního bodového ohodnocení pomocí vah jednotlivých kritérií takto:

hodnotící kritériumváhasplněno
ANO/NE
počet
bodů
hodnocení
Řádně ukončené doktorské studium na univerzitě v ČR či zahraničípodmínkaANO--
Obor doktorského studia zaměřený na informatiku, matematiku, modelování, zpracování signálu15%-10015
Téma doktorské práce související s obory fotonika, optoelektronika20%-10020
Znalost anglického jazyka10%-959,5
Publikační činnost za posledních 5 let50%-8844
Zahraniční zkušenosti v oboru5%-904,5
celkem100%93

Uchazeč Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D. získal v hodnocení 93 bodů.

Komise následně jednomyslně navrhla tohoto uchazeče k přijetí do zaměstnaneckého poměru na post POSTDOCa.

Dne 29. 8. 2012 byl uchazeč obeznámen s výsledkem výběrového řízení a zároveň se začala připravovat pracovní smlouva, která byla uzavřena dne 31. 8. 2012.